Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego PDF Drukuj

Regulamin

Udzielania pomocy z Powiatowego Funduszu StypendialnegoPreambuła

Regulamin określa zasady funkcjonowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Celem Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest finansowa pomoc uczniom stale zamieszkałym na terenie jednostek samorządu terytorialnego powiatu człuchowskiego i uczęszczających do szkół administrowanych przez powiat człuchowski. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z terenu jednostek samorządu powiatu człuchowskiego, które dokonały wpłat na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwotach określonych w podpisanych z SWRPC umowach.

1. Postanowienia ogólne

1.1 W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, tworzony jest fundusz o nazwie Powiatowy Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem.

1.2 Powiatowy Fundusz Stypendialny tworzony jest z dobrowolnych wpłat pochodzących od Jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego , Starostwa Powiatowego, innych osób prawnych i fizycznych.

1.3 Fundusz działa na terenie powiatu człuchowskiego.

1.4 Fundusz opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

1.5 Siedzibą Funduszu jest siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przy ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

1.6 Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego są: Komisja Stypendialna, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.

1.7 Powiatowy Fundusz Stypendialny administrowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia WRPC.

1.8 Nadzór nad Powiatowym Funduszem Stypendialnym sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.

1.9 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego tworzy jeden rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu.

1.10 Obsługę biurową i księgową zapewnia Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

2.1 Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:

2.1.1 zamieszkują na stałe na terenie powiatu człuchowskiego jednostek samorządowych, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwocie ustalonej w podpisanej z SWRPC umowie, lub poza terenem powiatu człuchowskiego , lecz uczęszczają do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,

2.1.2 o stypendium naukowe ubiegać się mogą uczniowie od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągają średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,8 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.

2.1.3 o stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może się ubiegać każdy uczeń i student zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski. Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć: udokumentowane osiągnięcia co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np. Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.

2.1.4 absolwenci szkół średnich zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, podejmujący naukę na studiach magisterskich czy licencjackich tj. studenci I roku mogą ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. ( Regulamin można uzyskać na stronie FEP), po uzyskaniu rekomendacji ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

2.1.5 Pierwszeństwo w ubieganiu się o rekomendację do stypendium pomostowego mają stypendyści Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

2.2 Kandydatów na stypendystów mogą zgłaszać:

2.2.1 sam kandydat,

2.2.2 dyrektor szkoły, z której pochodzi uczeń,

2.2.3 dyrektor Domu Dziecka,

2.2.4 dyrektor Bursy Szkolnej.

3. Warunki i tryb udzielania stypendiów:

3.1. z Powiatowego Funduszu Stypendialnego to złożenie wniosku w terminie do 30 września na odpowiednim druku, którego wzór jest na stronie Powiatowego Funduszu Stypendialnego,

3.2. o stypendium pomostowe - to złożenie wniosku wraz z załącznikami

a/ w terminie określonym w Regulaminie Przyznawania Stypendiów Pomostowych w formie online do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

b/ elektronicznie wypełniony i wydrukowany wniosek z wymaganymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w terminie określonym w w/w Regulaminie.

3.3. Złożone wnioski o stypendium są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

4. Komisja Stypendialna

4.1 Komisja Stypendialna składa się z 8 członków. Powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek włodarzy wójtów,burmistrzów oraz Starostwa Człuchowskiego poszczególnych gmin Powiatu Człuchowskiego na okres 2 lat.

4.2 Członkowie Komisji Stypendialnej pełnią swoje funkcje społecznie.

4.3 Do zadań Komisji należy:

4.3.1 ocena wniosków o stypendium,

4.3.2 przyznawanie stypendiów

4.4 Na posiedzenia Komisji Stypendialnej mogą być zapraszani przedstawiciele rad pedagogicznych( ze szkół, z których pochodzą kandydaci na stypendystów),którzy mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie.

4.5 Na pierwszym posiedzeniu Komisji Stypendialnej członkowie dokonują wyboru spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

4.6 Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący.

4.7 Komisja Stypendialna dokonuje oceny wniosków o stypendium zgodnie z kryteriami ustalonymi i zawartymi w niniejszym regulaminie, posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucenia.

4.8 Komisja Stypendialna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów lub wyborze złożonych aplikacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ jej członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

4.9 Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

4.10 Uchwałę Komisji zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

4.11 Ocenę wniosków za szczególne osiągnięcia w sporcie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

5. Złożone wnioski ocenia Komisja Stypendialna w terminie:

- do 15 października o stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia w sporcie

- do 25 sierpnia o stypendia pomostowe.

6. Ze stypendystą (pełnoletnim) lub rodzicem (opiekunem) podpisywana jest umowa określająca szczegółowy tryb wypłaty stypendium.