Stypendia pomostowe PDF Drukuj

Logo programu Stypendia Pomostowe

Stowarzyszenie  Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Informuje zainteresowanych maturzystów i przyszłych studentów I roku
studiów o możliwości uzyskania stypendium w ramach programu Stypendia Pomostowe

XXII edycji  Programu Stypendiów Pomostowych
w roku akademickim  2023/2024

Postanowienia ogólne:

  1. Stypendium pomostowe, zwane dalej "stypendium", przyznawane jest  tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
  2. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.


Kryteria przyznawania stypendium

Zgodnie z §3 regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów,techników i szkół branżowych    II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  2. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXII edycji Programu tj. SWRPC w Człuchowie
  3. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r.  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr1 do Regulaminu.

 

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający w/w warunki wypełnia wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.plAplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023r  do godziny 16.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego , od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023r.

Zarząd Stowarzyszenia WRPC