Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego PDF Drukuj

Regulamin

Udzielania pomocy z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Preambuła

Regulamin określa zasady funkcjonowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Celem Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest finansowa pomoc uczniom stale zamieszkałym na terenie powiatu człuchowskiego i uczęszczających do szkół administrowanych przez  Powiat Człuchowski. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z terenu jednostek samorządu Powiatu Człuchowskiego, które dokonały wpłat na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwotach określonych w podpisanych  ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego umowach.


1. Postanowienia ogólne


1.1 W ramach struktury organizacyjnej  Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, tworzony jest fundusz o nazwie Powiatowy Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem.


1.2 Powiatowy Fundusz Stypendialny tworzony jest z dobrowolnych wpłat pochodzących od Jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego , Starostwa Powiatowego, innych osób prawnych i fizycznych.


1.3 Fundusz działa na terenie Powiatu Człuchowskiego.


1.4 Fundusz opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.


1.5 Siedzibą Funduszu jest siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przy ul. Wojska Polskiego 5,  77-300 Człuchów.


1.6 Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego są: Komisja Stypendialna, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.


1.7 Powiatowy Fundusz Stypendialny administrowany jest przez Zarząd  Stowarzyszenia WRPC.


1.8 Nadzór nad Powiatowym Funduszem Stypendialnym  sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.


1.9 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego tworzy jeden rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu.


1.10 Obsługę biurową i księgową zapewnia Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.


2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy z Powiatowego    Funduszu Stypendialnego :


2.1 Z Powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół średnich, oraz studenci, spełniający następujące warunki:


2.1.1 zamieszkują na stałe na terenie jednostek samorządu  powiatu człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwocie ustalonej w podpisanej z SWRPC umowie, lub poza terenem powiatu człuchowskiego , lecz uczęszczają do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,


2.1.2 o stypendium naukowe ubiegać się mogą uczniowie od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej,  którzy osiągnęli średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej  4,8 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.


2.1.3 o stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może się ubiegać każdy uczeń i student zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski. Pod pojęciem szczególnych osiągnięć  w sporcie należy rozumieć: udokumentowane osiągnięcia co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np. Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.


2.1.4 absolwenci szkół średnich zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, podejmujący naukę na studiach magisterskich czy licencjackich tj. studenci I roku mogą ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. ( Regulamin można uzyskać na stronie FEP), po uzyskaniu rekomendacji ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego


2.1.5 Pierwszeństwo w ubieganiu się o rekomendację do stypendium pomostowego mają stypendyści Powiatowego Funduszu Stypendialnego.


2.2 Kandydatów na stypendystów mogą zgłaszać:


2.2.1 sam kandydat,


2.2.2 dyrektor szkoły, z której pochodzi uczeń,


2.2.3 dyrektor Domu Dziecka,


2.2.4 dyrektor Bursy Szkolnej.


3. Warunki i tryb udzielania stypendiów:


3.1. z Powiatowego Funduszu Stypendialnego  to złożenie wniosku w terminie do 30 września  na odpowiednim druku, którego wzór jest na stronie Powiatowego Funduszu Stypendialnego,


3.2. o stypendium pomostowe - to złożenie wniosku wraz z załącznikami
a/  w terminie określonym w Regulaminie Przyznawania Stypendiów Pomostowych w formie online do  Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
b/ elektronicznie wypełniony i wydrukowany wniosek z wymaganymi załącznikami  do  siedziby Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 5  w terminie określonym w w/w Regulaminie.


3.3. Złożone wnioski o stypendium są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.


4. Komisja Stypendialna


4.1 Komisja Stypendialna składa się z 8 członków. Powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia  na wniosek  wójtów, burmistrzów poszczególnych gmin powiatu człuchowskiego, oraz Starosty Człuchowskiego  na okres 2 lat.


4.2 Członkowie Komisji Stypendialnej pełnią swoje funkcje społecznie.


4.3 Do zadań Komisji należy:


4.3.1 ocena wniosków o stypendium,


4.3.2 przyznawanie stypendiów


4.4 Na posiedzenia Komisji Stypendialnej mogą być zapraszani przedstawiciele rad pedagogicznych( ze szkół, z których pochodzą kandydaci na stypendystów),którzy mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie.


4.5 Na pierwszym posiedzeniu Komisji Stypendialnej członkowie dokonują wyboru spośród siebie Przewodniczącego Komisji.


4.6 Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący.


4.7 Komisja Stypendialna dokonuje oceny wniosków o stypendium  zgodnie z kryteriami ustalonymi i zawartymi w niniejszym regulaminie, posiadając  prawo ich akceptowania lub odrzucenia.


4.8 Komisja Stypendialna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów lub wyborze złożonych aplikacji w drodze uchwały zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej ½ jej członków.  W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego  Komisji.


4.9 Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


4.10 Uchwałę Komisji zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

4.11 Ocenę wniosków za szczególne osiągnięcia w sporcie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.


5. Złożone wnioski ocenia Komisja Stypendialna w terminie:
- do 15 października o stypendia naukowe i za  szczególne osiągnięcia w sporcie,
- do 25 sierpnia o stypendia pomostowe.


6. W terminie do 20.11.br na tablicy ogłoszeń w siedzibie SWRPC ul. Wojska Polskiego 5 w Człuchowie zostanie wywieszona lista osób, które spełniały warunki określone w regulaminie i otrzymały stypendium .


7. Ze stypendystą (pełnoletnim) lub rodzicem (opiekunem) podpisywana jest umowa określająca szczegółowy tryb wypłaty stypendium.  Wypłata stypendium następuje  po podpisaniu i odesłaniu II egzemplarza umowy na adres Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego  ul. Wojska Polskiego 5 w Człuchowie.


8. Reklamacje dotyczące przyznanych lub nie przyznanych stypendiów można zgłaszać w formie pisemnej do siedziby Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego  ul. Wojska Polskiego 5. W Człuchowie.      Zarząd Stowarzyszenia złożone reklamacje rozpatrzy i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania.  
Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego podjęta w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.