O Funduszu Stypendialnym PDF Drukuj

Powiatowy Fundusz Stypendialny

Powiatowy Fundusz Stypendialny jest celowym funduszem, wydzielonym w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Działa on na obszarze powiatu człuchowskiego, a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.

Głównym celem Funduszu jest motywacja młodzieży do dalszej nauki oraz stworzenie warunków do kontynuowania nauki. Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego jest jedną z organizacji lokalnych zbierających środki dla młodzieży ze swego terenu od lokalnego samorządu, przedsiębiorców i osób fizycznych w ramach programu Równe szanse, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.
Projekt Równe szanse jest próbą odpowiedzi na pogłębiające się nierówności w dostępie do oświaty. Coraz większa przepaść dzieli młodzież z wielkich aglomeracji od ich kolegów ze wsi i małych miast. Wielu uczniów pragnących kontynuować naukę boryka się z trudnościami materialnymi, problemem staje się zakup podręczników, opłacenie internatu czy dojazdu do szkoły. Przystępując do programu Równe szanse chcieliśmy pomóc zdolnej młodzieży z rodzin o niskich (często poniżej minimum socjalnego) dochodach poprzez uruchomienie systemu stypendiów. W oparciu o regulamin o stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich, ponadgimnazjalnych oraz studenci dziennych studiów wyższych, którzy w ostatnim roku nauki osiągnęli dobre wynik nauczania.

Odpowiadając na jeszcze większe potrzeby społeczne przystąpiliśmy również do programu Stypendia Pomostowe prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. W ramach tego programu współfinansujemy 25% kwoty stypendiów w wys. 3800 zł (380 zł miesięcznie) dla studentów I roku studiów. Pozostałymi Fundatorami tego stypendium jest wspomniana Fundacja z Łodzi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski. Od roku 2007 wysokość stypendium pomostowego wynosi 500 zł. miesięcznie.

W roku 2007 rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, wspólnie z którą przyznaliśmy stypendia studentom najpierw w ramach programu Moje Stypendium, a w roku następnym w programie Agrafka Agory.

Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest Rada Funduszu oraz Komisja Stypendialna. Rada Funduszu wyznacza główne kierunki działania, powołuje i odwołuje członków Komisji Stypendialnej, zatwierdza dokumenty regulujące działalność Funduszu oraz monitoruje wyniki działalności. Komisja Stypendialna ocenia wnioski, które składają kandydaci na stypendystów oraz przyznaje stypendia.